Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties, zowel huidige als toekomstige, tussen “Romence”, met zetel te België, Den Abt 52, B-2340 Vlimmeren, BTW BE 0686365169.


Artikel 1 Toepasselijkheid

•    Deze algemene voorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht. Door zijn bestelling/aankoop via de webshop erkent de consument kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle rechtsverhoudingen tussen Romence en de consument. Deze algemene voorwaarden zullen bij de totstandkoming van een verkoop steeds aan de consument ter beschikking gesteld worden. Onze leveringsvoorwaarden gelden enkel voor België. Voor de leveringsvoorwaarden van andere bestemmingen gelieve contact op te nemen met Romence via romence@skynet.be

•    Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, die nooit als precedent kan worden beschouwd.

•    Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door Romence van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

•    Deze algemene voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de consument worden verleend.

•    De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden zullen Romence en de consument onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene voorwaarden. Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

•    Om een bestelling te plaatsen dient u meerderjarig te zijn. Indien u nog minderjarig bent mag u geen bestelling plaatsen. Dan moet dit gebeuren door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Artikel 2 Herroepingsrecht

•    De consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via de webshop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen heeft de consument 2 opties. 1. Moet de consument met Romence contact opnemen via een ondubbelzinnige verklaring per post of via mail naar romence@skynet.be met vermelding van je ordernummer. 2. De consument komt hiervoor langs in de winkel (dit is geheel kosteloos).

•    De consument heeft 14 dagen de tijd om van zijn/haar herroepingsrecht gebruik te maken nadat het pakketje is geleverd.

•    De consument kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. De consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website

•    Als de consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Romence de consument onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per email) een ontvangstbevestiging van diens herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de consument zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

•    Als de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten. Onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat Romence op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument de overeenkomst te herroepen, van Romence terug.

•    Romence betaalt de consument alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal de consument voor zulke terugbetalingen geen kosten in rekening worden gebracht. Romence mag wachten met de terugbetaling tot Romence de producten heeft terug gekregen of de consument heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt. De consument dient de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij besluit de overeenkomst te herroepen aan Romence heeft meegedeeld, aan Romence de producten terug te zenden of te overhandigen. De consument is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van de consument. Tijdens de koopjesperiode kunnen afgeprijsde artikelen NIET geruild of geretourneerd worden. Ook communieartikelen kunnen NIET geruild of geroutourneerd worden. Alle aankopen zijn definitief en op eigen risico van de klant.

•    De consument dient zorgvuldig om te gaan met de goederen en de verpakking tijdens de eerste 14 dagen na de levering. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed al dan niet wenst te behouden.

•    De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken van de goederen vast te stellen. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is. Worden dan ook niet teruggenomen, zonder dat deze lijst limitatief is:

o    reeds gedragen of gewassen artikelen

o    goederen waarvan accessoires of onderdelen ontbreken

o    artikelen met een geur vreemd aan de winkel (sigarettengeur, lichaamsgeur, geur van huisdieren…)

o    artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

o    artikelen die door hun aard niet kunnen teruggestuurd worden (bv. ondergoed, kousen,…)

o    bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen


Artikel 3 De prijs

•    Al onze prijzen zijn uitgedrukt in EURO steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de consument te dragen taksen.

•    De prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De bijhorende foto kan elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

•    We rekenen bovenop de prijs van uw bestelling wel verzendkosten aan voor bestellingen onder de €75 : €5 bij verzending naar België. Vanaf €75 is de verzending binnen België gratis. Voor verzendingen buiten België wordt altijd €10 verzendkost aangerekend, ongeacht het totaalbedrag.


Artikel 4 De betaling

•    Wij kunnen enkel betalingen via de betaalmodules op onze website aanvaarden. We aanvaarden alle betaalmiddelen die aangeboden worden door onze payment provider Multisafepay ( Visa, MasterCard, Maestro, Bancontact).

•    Voor de verwerking van deze online transacties doet Romence beroep op Multisafepay als externe professionele en gespecialiseerde partner met haar eigen betalingsplatform. De financiële gegevens van de consument die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Romence heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de consument. De online betalingen gebeuren met behulp van beveiligde protocollen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van de externe beheerder van het betalingsplatform van toepassing, die als enige de verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de correcte uitvoering van alle online betalingen.

•    De producten in de webshop zijn niet cumuleerbaar met uw klantenkaart


Artikel 5 Conformiteit en garantie

•    Romence garandeert dat de geleverde goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de consument er mag van hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Romence garandeert dat de goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.

•    Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven kalenderdagen schriftelijk worden gemeld via mail naar romence@skynet.be.

•    In geval van een rechtsgeldig uitgeoefende klacht of garantieaanspraak, heeft de consument recht op een kosteloos herstel of een kosteloze vervanging van het met de tekortkoming behepte product, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn of wanneer dit niet kan uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. In dat geval heeft de consument recht op een prijsvermindering of (gedeeltelijke) terugbetaling.

•    Er wordt vervolgens samen met de consument naar een oplossing gezocht. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.


Artikel 6 Levering en uitvoering

•    Alle goederen worden geleverd op het door de consument aangegeven adres bij de bestelling.

•    We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de consument werden ontvangen.

•    De levering gebeurt door Bpost binnen de 1à5 werkdagen na ontvangst van de betaling voor de landen buiten België kan de levering enkele dagen langer duren.

•    Foutief doorgegeven gegevens valt onder verantwoordelijkheid van de klant en kan aanleiding geven tot extra kosten.

•    De vermelde leveringstermijn in louter indicatie en niet bindend en kan geen aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 7 Overmacht

•    Romence en de consument zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.

•    Gevallen van overmacht of hardship geven Romence en de consument het recht om de nakoming van hun verplichtingen tijdelijk op te schorten, zonder dat zij de wederpartij enige schadevergoeding verschuldigd zijn of kunnen zijn. Eventueel overeengekomen leverings-/uitvoeringstermijnen worden gedurende deze periode van overmacht of hardship opgeschort.

•    In geval de situatie van overmacht of hardship langer dan 14 kalenderdagen duurt, hebben zowel Romence als de consument het recht de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

•    In voorkomend geval is de consument gehouden tot betaling van alle reeds gemaakte kosten en geleverde prestaties op datum van opschorting, dan wel beëindiging.

•    Worden aanzien als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Romence of de consument de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zijn om te verlangen dat de getroffen partij de overeenkomst nog uitvoert of uitvoert onder de oorspronkelijke voorwaarden.

•    Onder overmacht of hardship wordt onder meer begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, stakingen en lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuur- en weersomstandigheden, brand, breuk van machines of gereedschappen, gebrek aan grondstoffen, brandstoffen of drijfkracht, vertragingen bij of faillissement van leveranciers.


Artikel 8 Klachten en geschillen

•    Romence doet zijn uiterste best om al zijn klanten 100% tevreden te stellen. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via romence@skynet.be. We doen er alles aan om je klacht binnen de 10 dagen te behandelen.

•    Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.

 

Artikel 9 Ons aanbod

•    Het plaatsen van een elektronische bestelling via de webshop doet nog geen overeenkomst ontstaan. Een online aankoop komt pas tot stand bij ontvangst door de consument van de bevestigingsmail van Romence, zelfs wanneer deze door de consument wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn e-mailaccount. En zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debet kaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Als je betaling geweigerd wordt door de uitgever van je kaart, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet –levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

•    Ons aanbod staat open voor iedereen die woonachtig zijn in de Europese Unie.

•    De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

•    Romence houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen aangaande de consument en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

•    In het geval Romence zich omwille van objectieve redenen niet in staat ziet om uitvoering te geven aan de bestelling (zoals maar niet beperkt tot het niet of niet meer voorradig zijn van de artikelen), zal Romence de consument hiervan binnen de 7 kalenderdagen na totstandkoming van de overeenkomst op de hoogte brengen. Reeds betaalde gelden zullen in dat geval binnen de 14 kalenderdagen na datum van het tot stand komen van de overeenkomst worden terugbetaald. In geen geval kan in dergelijk geval een schadevergoeding worden geëist van Romence.

•    Romence is vrij te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan en behoudt zich het recht voor consumenten om objectieve redenen te weigeren.

•    Romence beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wordt verkocht en hoe het bestelproces zal verlopen. Deze beschrijving is voldoende gedetailleerd om de consument een goed beeld te geven. De gebruikte afbeeldingen vormen een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Romence is wat de juistheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Romence is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet-of drukfouten.

•    Romence is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringsmethodes aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 10 Online Aankopen

 

•    Het plaatsen van een bestelling houdt in dat de klant akkoord gaat met de algemene voorwaarden, zoals hier beschreven. De bestelling wordt pas geplaatst als het bestelformulier correct en volledig is ingevuld. Er wordt steeds een overzicht gegeven voor de bestelling word geplaatst en kan de klant nog aanpassing maken. Als de klant dan de bestelling bevestigd wordt deze geplaatst bij Romence.

•    De bestelling is pas definitief als Romence de betaling ontvangen heeft. Ontvangt Romence geen betaling binnen de 2 dagen dan wordt de bestelling nietig verklaard en worden de artikelen terug beschikbaar in de winkel en de webshop.

•    Romence is heeft het recht een bestelling te weigeren, ingevolge van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

•    De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de complete betaling door de klant, eigendom van Romence.

•    Het risico van verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering

Artikel 12 Privacy

•    De verantwoordelijke, Romence, respecteert de Belgische privacywetgeving van 25 mei 2018

•    De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor interne doeleinde: uitvoering van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame en marketingdoeleinde

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x